فرصت های شغلی

اگر فکر می کنید تخصصی دارید که می توانید در نگین شرق آن را به کار گیرید با ما تماس بگیرید