رویه های ارسال سفارش

با در نظر گرفتن این موضوع که شما در چه شهری هستید یا سفارش باید کجا تحویل داده شود روش های ارسال متفاوت می باشد .